Misioni

Misioni

Misioni i OJQ-së SHE Solutions/AJO Zgjidhje, është fuqizimi i vajzave dhe grave në vendimmarrje, fuqizimi i rolit të gruas në shoqëri dhe në të gjitha fushat. Misioni i SHE Solutions/AJO Zgjidhje është dhe që të përkrahë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në tërë Kosovën pa dallim në baza politike,

0%Donated
$0 to go
Vizioni

Vizioni

Vizioni i SHE Solutions / AJO Zgjidhje, parasheh krijimin e mundësive të barabarta si për burrat ashtu edhe për gratë në Kosovë. Andaj synim parësor e ka fuqizimin e vajzave dhe grave në vendimmarrje. Fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri në të gjitha fushat, në përputhje me Ligjin mbi Lirinë̈ e Asocimit për OJQ-të...

0%Donated
$0 to go
Family Support Program

Family Support Program

Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote goodness or improve human quality of life.

65%Donated
$4400 to go
Against Unemployment

Against Unemployment

Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote goodness or improve human quality of life.

25%Donated
$112003 to go
Proper Elderly Care

Proper Elderly Care

Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote goodness or improve human quality of life.

67%Donated
$750 to go
Special Education Opportunities

Special Education Opportunities

Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote goodness or improve human quality of life.

87%Donated
$245 to go
Support Military Families

Support Military Families

Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote goodness or improve human quality of life.

78%Donated
$3300 to go
Child Protection Program

Child Protection Program

Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote goodness or improve human quality of life.

75%Donated
$1800 to go
Jobs for Disabled People

Jobs for Disabled People

Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote goodness or improve human quality of life.

55%Donated
$6930 to go
Sponsor an Orphan Child‎

Sponsor an Orphan Child‎

Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote goodness or improve human quality of life. In return, this activity can produce a feeling of self-worth and respect. There is no financial gain involved for the individual. Volunteering is also renowned for skill development, socialization, and fun.

73%Donated
$1950 to go