Misioni

Misioni

Misioni i OJQ-së SHE Solutions/AJO Zgjidhje, është fuqizimi i vajzave dhe grave në vendimmarrje, fuqizimi i rolit të gruas në shoqëri dhe në të gjitha fushat. Misioni i SHE Solutions/AJO Zgjidhje është dhe që të përkrahë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në tërë Kosovën pa dallim në baza politike,

0%Donated
$0 to go
Vizioni

Vizioni

Vizioni i SHE Solutions / AJO Zgjidhje, parasheh krijimin e mundësive të barabarta si për burrat ashtu edhe për gratë në Kosovë. Andaj synim parësor e ka fuqizimin e vajzave dhe grave në vendimmarrje. Fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri në të gjitha fushat, në përputhje me Ligjin mbi Lirinë̈ e Asocimit për OJQ-të...

0%Donated
$0 to go
Family Support Program

Family Support Program

Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote goodness or improve human quality of life.

65%Donated
$4400 to go
Support Military Families

Support Military Families

Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote goodness or improve human quality of life.

78%Donated
$3300 to go